Certifiering i lösningsfokuserad metod

Vi erbjuder genom International Alliance of Solution Focused Teaching Institutes (IASTI www.iasti.org), certifiering i tre nivåer i lösningsfokuserat arbetssätt. Certifieringen innebär att du får ett kvitto på att du har en hög teoretisk och praktiskt kompetens i den lösningsfokuserade metoden och har genomgått en utbildning som har en hög kvalité och är baserad på internationellt gemensamt överenskomna regler och ett program för kvalitétsäkring. IASTI är en internationell sammanslutning av några av världens främsta utbildare i lösningsfokuserat arbetsätt och samtalsmetod. Välkommen att kontakta oss vid frågor.

Den lösningsfokuserade modellen utvecklades ursprungligen av Steve de Shazer och Insoo Kim Berg och teamet vid Brief Family Therapy Cener (BFTC) i Milwaukee USA, på 1980-talet (De Shazer, 1988, 1991, 1994: de Shazer and Berg, 1992). BFTC utvecklade den lösningfokuserade modellen med influenser från Milton Ericksons och The Mental Research Institute i Palo Alto (MRI). I enlighet med certifieringsreglerna i IASTI innehåller denna utbildning även utvecklingar och beskrivningar av hur en lösningsfokuserad praktik används i andra sammanhang.

För godkänt deltagande krävs;
  • nivå 1: Solution-Focused Practitioner, grundläggande färdighet;
  • Nivå 2:Solution-Focused Advanced Practitioner, skicklighet;
  • Nivå 3: Solution-Focused Master Practitioner stor skicklighet; i nedanstående lösningsfokuserade övergripande perspektiv och specifika tekniker.

Specificering färdighets och kunskapskrav för certifiering nivå 1

Du ska under utbildning och handledning för nivå 1: ha uppnått en grundläggande förståelse och färdighet gällande nedanstående lösningsfokuserade färdigheter och tekniker. Du skall ha förmåga att använda de specifika verktygen beskrivna inom det övergripande lösningsfokuserade perspektivet, dvs att arbeta utifrån klientens egen förståelse för sin situation. Du skall visa förmåga att alltid sträva efter att bygga en samarbets-allians, att ha en respektfull attityd och intresse för klientens situation och omständigheter.

Professionell grund: Certifieringen gäller inom deltagarens professionella grundbehörighet och inom de övriga lagliga, metodologiska och etiska begränsningar som gäller inom deltagarens professionella sammanhang.

Innehåll varje nivå 1-3

1)_Utbildning 

Minimum 50 timmar utbildning per nivå i lösningsfokuserad metod genom utbildare godkänd av IASTI.

2) 100 timmar egen praktik

“Personlig professionell utveckling och träning” är aktiviteter som du genomför inom ramen för ditt ordinarie arbete. Du kan kombinera vardagliga arbetsuppgifter med den professionella utvecklingen. Du för en loggbok under läsåret. Under praktiken har du handledning 12 timmar (se nedan)

3) Metodhandledning

Innehåll: Det lösningsfokuserade arbetssättet är i höggrad en färdighet som du tränar på och fördjupar dig i ditt dagliga arbete; i mötet med dina klienter, kollegor och övriga medarbetare. Därför är handledning en viktigt del i certiferingsgrunden. Varje handledningstillfälle tar deltagarna upp sina erfarenheter och frågor och funderingar för att få en praktisk vägledning hur de kan fortsätta utveckla sin kunskaper och färdigheter.

Upplägg: Handledningen ges i grupp om 3-4 personer och samtalen sker online via Skype under sex tillfällen i tvåtimmarspass under läsåret.

4) Certifieringsdag

Innehåll: Praktisk genomgång av examineringskriterierna och du certifieras vid godkänt deltagande.

Kursinnehåll Detaljer:

Övergripande lösningsfokuserat perspektiv

Du lär dig särskilja den lösningsfokuserade modellen från andra förhållningssätt och också se likheter med andra modeller. Detta innebär både att lära sig att särskilja lösningsfokus från andra relevanta teorier och förhållningssätt inom ditt professionella sammanhang och att lära dig integrera dem till ditt ett lösningsfokuserade arbetssätt.

Hållning och sammanhang

Du lär dig metoder för att skapa och arbeta inom en respektfull, icke-dömande, kreativ och samarbetsinriktad relation med alla klienter. Detta inkluderar positiv omformulering (reframing)

Relation och interaktion

Du lär dig att förstå och använda systemisk, dialogisk, kreativ och situationellt anpassad interaktion (samverkan) som öppnar olika perspektiv och möjligheter. (Co-construction)

Resurser

Du lär dig att ta till vara och använda och nyttja, på ett lämpligt sätt, hopp, engagemang och positiva emotioner hos dig själv och dina klienter.

Du lär dig att aktivera och mobilisera klientens (och andra tillgängliga) resurser, kunskaper och erfarenheter.

Du lär dig metoder för att fokusera på det som redan fungerar och vad som redan är uppnått när det gäller klientens mål och visioner

Mål, ideal och lösningsmönster

Du lär dig att se in i, lyfta fram och belysa klientens visioner, hopp och ideal. Du lär dig hur man utvecklar väl-formulerade mål
Du lär dig skillnaden mellan mål och lösningsmönster.

Problem och säkerhet

Du lär dig även att kunna se till att ge tillräcklig tid och utrymme för klienten att uttrycka oro och problem.

Du lär dig redskap att, vid behov, kunna utforska allvarliga faror och skaderisker och sedan säkerställa säkerheten för alla inblandade. När den professionella rollen så tillåter kan eleven hjälpa klienten göra något annorlunda i problematiska situation för att närma sig sina mål.

Du lär dig hur du förmår stödja klientens utveckling genom att definiera små praktiskt genomförbara steg genom lämpliga hemuppgifter och förslag.

Det är väsentligt att Du förstår och alltid tar hänsyn till gränserna för sin professionella roll och vidtar åtgärder för att säkerställa klientens säkerhet när den egna professionella rollen och de befogenheter och ansvarsplikt som ingår däri inte räcker till.

Avslutning och utvärdering

Du lär dig att reflektera över, utvärdera och avsluta sammarbetsprocessen på ett lösningsfokuserat sätt anpassat till klienten och sammanhanget.

Du kommer lära dig utveckla dina egna lösningsfokuserade verktyg och ha specifika tekniker för detta. Du kommer ha erfarenhet av och kunskap kring att planera och utvärdera ditt eget arbete, både genom att utvärdera i samverkan med klienten, och genom att kontinuerligt utvärdera med hjälp av verktyg så som mikro-planering, mikroutvärdering, ORS, SRS, eller liknande verktyg.

Lösningsfokuserade specifika tekniker

(1) Förstå, demonstrera och tillämpa principerna för lösningsbyggande

1.PLUS och 3S modellerna (lösningsfokuserade arbetsmodeller)

2.Sju Lösningsfokuserade principer

3.Responsiv samtalsmetodik (pusselbit för pusselbit)

4.Relationen mellan principer-verktyg-hantverk

(2) Förstå och använda lösningsfokuserade frågor och intervjutekniker

A. skalfrågor

Förstå formen och konstruktionen av skalfrågor.

Använda “standardskalfrågor”, exempelvis kring hopp, genomförbarhet, uppnådda mål, mirakelskala, beredskap att anstränga sig, etc.

Skapa nya skalor anpassade till klientens situation och språkbruk.

B. Copingfrågor

Förstå tanken bakom coping frågor, inklusive skillnaden på copingfrågor och U-frågor (utveckla framgångar/undantag)

Generera exempel på coping-frågor i typiska situationer.

C. Utveckla framgångar och resurser (undantagsfrågor)

Generera befästande frågor i respons på framgångar

Förstå formen hos befästande frågor

Kunna länka frågor till må-bra-mönster

D. Lösningsmönster och målfrågor (Goal-development questions)

Förstå och förklara skillnaden mellan de tre begreppen riktning/mål/lösningsmönster

Behärska grundkomponenterna i lösningsmönster frågor:

  • Bekräfta problem – vända fokus – vad vill du ha i stället
  • Möjlighetsprånget
  • utforska lösningsmönstret med länkande frågor.

Du lär dig generera och följa upp skalfrågor, copingfrågor, utvecklings- frågor,

lösningsmönsterfrågor i respons på ett specifikt problem eller situation

E. Mirakelfrågan

  • Kunna förstå principerna för frågan, dess allmänna formen och hur den kan tillämpas.
  • Förstå hur man kan konstruera alternativ i andra sammanhang än terapi och coaching
  • Ha erfarenhet av använda mirakelfrågan i sin fulla form som en sekvens:

1.Klienten beskriver närvaron av problem

2.Ställ frågan i sin klassiska form

3.Utveckla svaret med lösningsmönsterfrågor

4.Fråga om undantag/tillfällen och utveckla dessa med befästandefrågor

5.Skala

6.Nästa steg (ett steg upp + vad man kan göra i praktiken)

7.sammanfattning/komplimanger/hemuppgift

8.Fråga efter och utveckla förändringar vid nästa möte. (“Vad är bättre?”, eller “Vad har du gjort
sedan sist som du är nöjd med?)

F. Säkerhetsfrågor

Du lär dig  den lösningsfokuserade säkerhetsfrågan och visa hur man kan använda den och följa upp den med klienter. (de Shazer and Dolan, 2006)

G. Följa upp förändring med 3-S eller EARS modellen

Du lär dig förstå och använda en modell för hur man identifierar och förstärker förändring mellan möten, exempelvis med 3-S eller EARS

(3) Lösningsfokuserad Bekräftelse, Beröm och Komplimanger

Du lär dig formulera och ge sammanhangsanpassade komplimanger, beröm och bekräftelse

Du kommer lära dig professionellt beröm enligt P.U.S.S kriterierna

1.Processinriktat

2.Uppriktigt

3.Sant

4.Sammanhangsanpassat

(4) Lösningsfokuserade hemuppgifter eller experiment

Du lär dig kan konstruera, formulera och överlämna lämpliga hemuppgifter och följa upp dem i vidare samtal. Generera exempel på observations-, låtsas som om-, gissa/prediktions-uppgifter

Du lär dig använda standard-uppgifter som Formula-first-session-task och tre- frågor-för-ett-lyckligt-liv